Право на отказ:

Онлайн-търговията в България вече е достатъчно разпространена и повечето потребители имат опит с нея и са запознати с правото си да се откажат от договор, сключен от разстояние. Невинаги са наясно обаче как и в какви срокове могат да упражнят това право.

Правото на отказ може да бъде упражнено в 14-дневен срок без да се сочи причина за решението на потребителя и без той да дължи обезщетения и неустойки. Този срок започва да тече от датата на сключване на договора, когато негов предмет е предоставянето на услуги, или от получаване на стоката от потребителя. Търговецът е длъжен да информира потребителя за правото му на отказ, включително за срока и формата, в които може да го упражни.

Упражняване на правото на отказ не е възможно в някои случаи, например:

- Aко договорът има за предмет услуги, които вече са били предоставени;

- При доставка на индивидуално изработени по поръчка на клиента стоки;

- При стоки с кратък срок на годност, например хранителни продукти;

- При доставка на запечатани стоки, които са били разпечатани и не могат да бъдат възстановени в първоначалния им вид по хигиенни съображения, например бельо;

- При доставка на запечатани звукозаписи, видео-записи или софтуер след тяхното разпечатване, тъй като няма гаранция, че не са копирани/ размножени.

- При онлайн-покупките правото на отказ се упражнява или чрез попълване на стандартен формуляр през сайта на търговеца, или чрез изпращане на електронно съобщение в свободен текст, което недвусмислено показва желанието на потребителя да се откаже от договора. Търговецът е длъжен незабавно да потвърди получаването на изявлението за отказ. Затова, ако не получите такова потвърждение, уверете се, че е изпратено надлежно преди изтичане на 14-дневния срок и при необходимост изпратете изявлението за отказ повторно.

Когато правото на отказ е упражнено надлежно, задълженията за изпълнение на сключения по електронен път договор се прекратяват, а търговецът е длъжен да възстанови на потребителя получената при поръчката цена по начина, по който тя е била заплатена първоначално, освен ако потребителят не избере друг начин за възстановяване на платената сума.

По принцип търговецът ще предложи да прибере доставените стоки, защото това е в негов интерес. Ако не го направи обаче, потребителят трябва да върне за своя сметка стоката не по-късно от 14 дни от упражняване правото на отказ. Връщането на стоката е за сметка на търговеца само, ако той го е предложил или не е информирал своевременно, че тези разходи са за сметка на потребителя.